Inženýrská-geologie a geotechnika

Inženýrskou-geologii a geotechniku zajišťuje pracovník s odbornou způsobilostí v oboru inženýrské geologie. Naše činnosti lze rozdělit na základní tři oblasti. Geotechnické posudky, geotechnická konzultační činnost, řešení zhodnocující archivní průzkumné práce Na základě prostudování dostupných archivních děl provedených v blízkém okolí budoucí stavby (vrtů, kopaných sond, odkryvů) lze předem získat údaje o geologických a geotechnických poměrech posuzovaného území v hloubkovém rozsahu obvykle 3-8 m, po objasnění charakteru, mocnosti geologických vrstev a zjištění úrovně hladiny podzemní vody lze doporučit optimální způsob využití území z hlediska připravované zástavby. Naše společnost má zřízen dálkový přístup do registru vrtů Geofondu ČR a je schopna na zavolání orientačně zhodnotit základové poměry. Inženýrsko geologické a geotechnické průzkumy pro zjištění základových poměrů

Tyto průzkumy slouží k přesnému objasnění základových poměrů ve vymezeném území. Průzkumy je možné provádět ve fázi územního řízení jako předběžné průzkumy. Ve fázi stavebního řízení se provádí již průzkumy podrobné v závislosti na druhu a četnosti plánované zástavby. V závěrečné zprávě z průzkumných prací jsou celkově zhodnoceny základové poměry, stanoveny geotechnické parametry jednotlivých zastižených geotechnických vrstev, je posouzena vhodnost různých zemin jako konstrukční vrstvy, je posouzen vliv hladiny podzemní vody a vliv agresivity vody na betonové a ocelové konstrukce. Součástí zprávy je i případné stanovení přítoků do stavební jámy. V případě potřeby jsou stanoveny podmínky pro zhutnění konstrukčních vrstev, či pro jejich úpravu.

Provádíme průzkumy pro následující typy staveb:

  • pozemní a liniové stavby (komunikace),
  • obytné domy,
  • obchodní komplexy,
  • průmyslové zóny,
  • pro průmyslové objekty a objekty občanské vybavenosti,
  • vodohospodářské objekty - objasnění úložných poměrů v místě budoucího rybníku (nádrže) včetně místa hráze, posouzení vhodnosti zemních materiálů

Kontrola provádění zemních prací při výstavbě, geotechnický dozor

V průběhu stavby zajišťujeme geologický dozor, během kterého jsou identifikovány jednotlivé geotechnické vrstvy v základové spáře. Zároveň provádíme kontrolu kvality zemních prací (kontrola hutnění zemní pláně pro různé typy objektů, kontrola zlepšování vlastností zemin hydraulickými pojivy, apod.)

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT