Hydrogeologie, studny, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

Hydrogeologii zajišťuje v naší společnosti pracovník s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie a s odbornou způsobilostí k činnosti prováděné hornickým způsobem.

Z oboru hydrogeologie provádíme zejména následující činnosti:

 • projektujeme, projednáváme a budujeme nové vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla země-voda, včetně kolektorů,
 • vyhledáváme místa pro umístění studny pomocí metody VDV, geoeletrických metod a pomocí tzv. proutkaření,
 • zpracováváme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami (podklad pro povolení k odběru vod),
 • zpracováváme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních (podklad pro povolení domovních ČOV),
 • zpracováváme hydrogeologické posudky za účelem vyhledávání zdrojů podzemních vod, optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody, bilance zásob podzemních vod, u zdrojů pitné vody zpracováváme návrh a revize ochranných pásem vodních zdrojů (dříve PHO),
 • zpracováváme hydroekologické mapy katastrů měst a obcí, CHKO, Národních parků, apod. umožňujících rychlé a odborné rozhodování v otázkách životního prostředí,
 • zpracováváme hydrogeologické studie a posudky řešících možné střety zájmů
 • hydrogeologické práce pro stavební účely provádíme v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro posouzení lokality s ohledem na stavební konstrukce, jejich stabilitu, ovlivnění okolního prostředí a požadavky na hydrotechnickou přípravu lokality,
 • provádíme odběry vzorků podzemních i povrchových vod pro účely kolaudace studen, stanovení agresivity podzemních vod, pro účely posouzení kvality pitné vody, pro účely posouzení znečištění podzemních vod, apod.,
 • zajišťujeme režimní měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení,
 • provádíme a vyhodnocujeme hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací a nálevové zkoušky),
 • zpracováváme modelové řešení proudění podzemní vody, včetně stanovení maximální vydatnosti studny.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT