Ekologický audit

Zpracováváme ekologické audity pro různé účely zaměřené na ekologickou zátěž pozemků, budov, průmyslových zón, nebo ekologické audity stávajících provozů zaměřené na zhodnocení souladu se stávající legislativou.

Závěry auditů mohou být orientovány na oceňování stávající ekologické zátěže v dané lokalitě (pozemku, budově, apod.). Tento typ ekologického auditu lze označit za investiční audit, který ocení ekologickou zátěž nemovitosti.

Provádíme i investiční ekologický audit, který hodnotí celý fungující podnik, z hlediska souladu veškerých činností s platnou legislativou. Závěrem auditu je kromě ohodnocení ekologické zátěže nemovitostí i ocenění nákladů na uvedení všech činností prováděných v podniku do souladu s legislativou. Většinou se jedná o nakládání s odpady, emise znečišťujících látek do ovzduší, vodní hospodářství, hluk, vibrace, využívání surovin, zvláště nebezpečné havárie, apod.

Použití těchto auditů je různé např. jako předprodejní ekologický audit, ekologický audit pro jednání o poskytnutí úvěru.

Výše uvedené druhy auditů lze objednat i pro fungující podnik a analyzovat podrobně možná rizika, vyplývající z neplnění platné environmentální legislativy.

Ekologický audit může být v závislosti na přesném zadání a požadované přesnosti ocenění ekologické zátěže nemovitostí složen z následujících činností:

  • rešerše archivních dat v archivu podniku, státním archívu, Geofondu ČR, archívu zemědělské hospodářské zprávy, apod.,
  • pasportizace dat - prohlídka nemovitostí, podrobná analýza, výrobních a navazujících procesů,
  • průzkum znečištění budov, pozemků, kanalizace, apod.
  • vyhodnocení.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT