Žádosti o dotace

Po výběru optimální varianty financování s ohledem na aktuální možnosti dotačních titulů a grantů, nabízíme kompletní projektový management spojený s tvorbou žádostí, čerpáním a dotační management projektů podpořených z operačních programů EU, tuzemských dotačních titulů a grantů.

Zaměřujeme se na projekty spojené s rozvojem venkova, svým zákazníkům však poskytujeme projektový management v celé šíři spektra dostupných dotačních titulů. Zejména se jedná o tyto programy:

 • OPPI - Operační program Podnikání a inovace
 • OPŽP – Operační program Životní prostředí
 • PRV - Program rozvoj venkova
 • ROP – Regionální operační programy
 • IOP – Integrovaný operační prgram
 • POV - Program obnovy venkova
 • LEADER +, LEADER ČR
 • Interreg
 • Programy MMR
 • Programy MZE
 • Státní fond životního prostředí
 • Grantové programy v rámci jednotlivých krajů
 • atd.

Komplexnost nabídky spočívá ve:

 • vytvoření návrhu projektu ve vztahu k vybranému/vhodnému dotačnímu titulu
 • posouzení a případné optimalizaci právního statutu, vlastnické struktury žadatele
 • kompletním zpracování projektu do příslušného dotačního programu
 • dotační management - dohled nad plněním podmínek stanovených smlouvami a příslušným programem v rámci realizace podpořeného projektu
 • podávání povinných zpráv řídícím orgánům pro závěrečné proplacení dotace

Každý projekt řešíme od počáteční analýzy po závěrečné vyhodnocení, spuštění do provozu.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT