Analýza rizik (riziková studie), studie proveditelnosti

Zpracováváme velmi podrobné analýzy rizik (AR), které jsou důležitým prostředkem pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním zeminy, podzemní vody, stavební substance a s existencí skládek odpadů (ekologické zátěže), které mohou představovat ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. AR je nevyhnutelným podkladem pro rozhodnutí státních orgánů a stanovení priority realizace nápravných opatření. Analýza rizik bývá zpracována v souladu s metodickým pokynem „kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (8/1996), novými Metodickými pokyny MŽP č. 12 a 13 / 2005 a v souladu se standardy US EPA. Metodický pokyn MŽP 12/2005 pro analýzu rizik kontaminovaného území nahradil dne 10. 9. 2005 starší metodický pokyn č. 8/1996. Metodický pokyn MŽP 13/2005 pro průzkum kontaminovaného území doplňuje metodický pokyn pro analýzu rizik kontaminovaného území č. 12/2005.

Seznam obvyklých činností při zpracování AR:

 • vypracování koncepčního modelu,
 • zpracování podrobného průzkumu znečištění,
 • posouzení migrace kontaminace,
 • vyhodnocení ekologických rizik,
 • hodnocení zdravotních rizik ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem,
 • zhodnocení koncepčního modelu a výběr prioritních kontaminantů,
 • posouzení celkové závažnosti ekologické zátěže,
 • návrh variant nápravných opatření,
 • vybrání optimální varianty nápravného opatření a rozčlenění jednotlivých prací do výkazu výměr,
 • stanovení cílových parametrů nápravných opatření,
 • ocenění vybrané varianty sanace znečištění.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT